Newspaper Monitoring
TV Monitoring
Magazine Monitoring
Radio Monitoring
Website Monitoring

วิทยุ

บริการรวบรวมข่าววิทยุ เราจะจัดส่งข่าวในรูปแบบ CD DVD MP3 หลังจากข่าวออกอากาศ หรือ จะ download จาก LINK ที่ส่งให้ทาง E Mail กรุณาแจ้ง วัน – เวลา ออกอากาศล่วงหน้า เนื่องจากการหาข่าวย้อนหลังไม่สามารถทำได้ในบาง website กรุณาแจ้งหากต้องการกรุณาการคำนวณมูลค่าประชาสัมพันธ์

 

Copyright © 2009 MEDIA INSIGHT SERVICE Co., Ltd. All rights reserved. Intellectual Property Rights Policy Terms of Service To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy